Detailplaneeringu kehtestamine Aruküla alevikus Nõmme tee 2a katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 8.juuni 2020. a korraldusega nr 213 kehtestati Aruküla alevikus Nõmme tee 2a katastriüksusel ja lähialal detailplaneering.

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 9. oktoobri 2018. a otsusega nr 56, millega kinnitati ka planeeringu koostamise lähteseisukohad ja võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 23. septembri 2019. a korraldusega nr 284.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks ja moodustavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine.

Detailplaneeringu elluviimisega ei ole ette näha negatiivseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Planeeringu elluviimine ei muuda oluliselt olemasolevat olukorda alevikus.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevused on kooskõlas Raasiku Vallavolikogu 26. mai 2020. a otsusega nr 24 kehtestatud Raasiku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet, Elektrilevi OÜ, Telia Eesti AS.

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 23.oktoobrist 2019 – 6. novembrini 2019, mille jooksul ei esitatud kirjalikke arvamusi ega tähelepanekuid. Vastavalt planeerimisseaduse § 136 lg 2 ei korraldatud avalikku arutelu.

Lähtudes Planeerimisseaduse §139, Raasiku Vallavolikogu 25. mai 2020. a määruse nr 9 „Planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamine Raasiku vallas" § 4 punktist 2, Raasiku Vallavolikogu 13.veebruari 2018. a otsusest nr 13 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse volitamine Raasiku Vallavalitsusele", kehtestas Raasiku Vallavalitsus Raasiku vallas Aruküla alevikus Nõmme tee 2a (registriosa 7276002/72760; katastritunnus 65101:003:0538; pindala 6438 m2; sihtotstarve 100% elamumaa) ja lähialal arhitektuuribüroo Ilm Arhitekt OÜ koostatud detailplaneeringu.