« Tagasi

Kalesi külas Kaasiku ja Kumma detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 11.09. – 11.10.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik tutvuda Kalesi külas asuva Kaasiku ja Kumma katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendusega. Detailplaneeringu eskiisi on koostanud AA Arhitektid OÜ. Detailplaneering on Raasiku valla kehtivat üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa ja elamumaa sihtotstarbega katastriüksuste jagamine kolmeks elamumaa krundiks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine. Detailplaneeringu lahendus on Raasiku valla kehtivat üldplaneeringut muutev, kuivõrd hajaasustuses paiknevad elamumaa krundid jäävad (keskmiselt) alla 1 ha.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 11.10.2019 a (sh) e-posti aadressil planeeringud@raasiku.ee.

DETAILPLANEERING