« Tagasi

Raasiku alevikus Tiigi tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab 04.12.2019–04.01.2020 Raasiku alevikus Tiigi tn 6 avaliku väljapaneku toimumisest. Tiigi tn 6 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel. Detailplaneeringu on koostanud AB Nafta OÜ. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet, Keskkonnaamet ja Terviseamet.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse muutmine elamumaa krundiks, sellele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, lahendatakse juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtted. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev maa sihtotstarbe osas.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 04.01.2020 a (sh) e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee.