« Tagasi

Raasiku Vallavolikogu võttis vastu valla üldplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule

Raasiku Vallavolikogu 11. juuni 2019 otsusega nr 29 võeti vastu Raasiku valla üldplaneering ning nõuetele tunnistati vastavaks üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Üldplaneeringu vastuvõtmisega kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu, et üldplaneering vastab õigusaktidele, on koostatud vastavuses valla ruumilise arengu eesmärkidega. Samuti kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu, et üldplaneeringu koostamisel on võetud arvesse keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi ning need kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 3. juulist 4. augustini 2019. a Raasiku vallavalitsuse kantseleis ja Raasiku raamatukogus. Raasiku valla veebilehel www.raasiku.ee saab materjalidega tutvuda juba varem, alates 19. juunist kuni 4. augustini 2019. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust, saates e-kirja vallavalitsuse e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee või esitada oma arvamus kirjalikult üldplaneeringu paberkausta juurde.

Üldplaneering käsitleb kogu Raasiku valla territooriumi (u 160 km2) ning määrab selle pikaajalised ruumilise arengu eesmärgid. Üldplaneeringuga on täpsustatud senise maakasutuse otstarbeid ning ehitustingimusi, tihe- ja hajaasustuse paiknemist, detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid, rohevõrgustiku ulatust jm ruumilist arengut suunavaid põhimõtteid.

Raasiku valla üldplaneeringu peamised ruumilise arengu eesmärgid on:

  • Olemasoleva loodus- ja inimtekkelise keskkonna väärtustamine ning selle jätkusuutlik ja erinevaid huvisid tasakaalustav planeerimine.
  • Kaasaegsete, keskkonnasäästlike ja innovatiivsete lahenduste soodustamine ehitatava keskkonna loomisel.
  • Luua selgelt eristatud hajusa ning kompaktse asustusega piirkonnad, et tagada mitmekesine kuid kestlik ja mõistlike kuludega hallatav elukeskkond. Eesmärgiks on kompaktsete alade tiheduse suurendamine ning hajaasustuse maaläheduse säilitamine.
  • Toetada ettevõtluse arengut ja töökohtade loomist kogu vallas ning pakkuda vajalikke esmaseid teenuseid alevikes ja külades. Luua piisavalt paindlikud tingimused ettevõtluse arendamiseks kuid säilitades olemasoleva elukeskkonna väärtused.

Üldplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta negatiivseid mõjusid Natura 2000 võrgustiku aladele ning nende kaitse-eesmärkideks olevatele elupaikadele ja liikidele. Olulist negatiivset mõju ei avaldu kaitstavatele loodusobjektidele, kultuuripärandile, rohevõrgustikule, inimeste tervisele ja heaolule. Üldjoontes samalaadse maakasutuse jätkumine ei too endaga eeldatavalt kaasa olulist negatiivse keskkonnamõju suurenemist. Planeeringus toodud juhtotstarvete alusel tegevuse planeerimisel ja korraldamisel tuleb mh järgida kõiki vajalikke keskkonnanõudeid. Keskkonnapiirangute teadvustamine aitab kaasa valla tasakaalustatud arengule.