« Tagasi

SW Energia OÜ õhusaasteloa menetlusse võtmise teade

Raasiku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse SW Energia OÜ (registrikood: 10552918) (aadress Tehnika 1, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond, 86602) õhusaasteloa L.ÕV.HA-131669 muutmise taotluse ning selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 25.01.2019 nr 15-2/18/18841-7 all.

SW Energia OÜ omab tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV.HA-131669, mis annab õiguse väljutada saasteaineid välisõhku aadressil Sügise tn 2a, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond (katastritunnus 65101:001:0404). Õhusaasteloa muutmist taotleb ettevõte seoses katlamaja renoveerimisega. Katlamajja paigaldatakse täiendavalt üks tahkekütusega töötav põletusseade (nimisoojusvõimsusega 0,95 MWth) ning olemasolev põlevkiviõliga töötav põletusseade (nimisoojusvõimsusega 2,778 MWth) jääb reservkatlaks.

SW Energia OÜ põhitegevuseks on Aruküla alevikus soojusenergia tootmine ja selle realiseerimine kaugküttevõrgu tarbijatele. Põhitegevuse EMTAK kood on 35301 (auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine). Katlamaja heiteallikateks on põlevkiviõliga töötava põletusseadme korsten ning tahkekütusega töötava põletusseadme korsten. Põlevkiviõliga töötav põletusseade jääb reservkatlaks ning seda käitatakse vaid põhikatla remondi ja hoolduse ajal. Katlad koos ei tööta. Tahkekütusega töötavas katlas põletatakse aastas maksimaalselt 1 978 tonni hakkepuitu ning katel on varustatud multitsükloniga, mis püüab korstnast väljuvaid tahkeid osakesi. Põlevkiviõliga töötavas katlas kasutatakse aastas maksimaalselt 514 tonni põlevkiviõli.

Katlamaja on ümbritsetud tootmis- ja elamumaadest. Lähim elamu asub käitise heiteallikatest umbes 33 meetri kaugusel. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne          tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Kaitstavatest  loodusobjektidest on kinnistule lähim (umbes 100 meetri kaugusel) põhjasuunas paiknev            Aruküla hiidrahn (keskkonnaregistri kood KLO4000453).


Keskkonnaamet edastas Raasiku Vallavalitsusele SW Energia OÜ õhusaasteloa nr L.ÕV.HA-131669 muutmise taotlusmaterjalid ning  õhusaasteloa nr L.ÕV.HA-131669 eelnõu ja õhusaasteloa muutmise korralduse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 29.01.2019.

Õhusaasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307 Rakvere, tel 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni muudetud välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere.

Muudetud välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.