Veemajandus

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon
 

 OÜ Raven, Sügise tn 2a Aruküla Harjumaa, telefon 6096764

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE TOETUS

Keskkonnaministeeriumi pressiteade 17.05.2018 – ühisveevargi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks saab toetust kusida alates juuni algusest.

Täpsem info tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta SA KIKi kodulehel

 

Puurkaevud, puuraugud ja salvkaevud


Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt ehitusseadustikus sätestatule.

Puurkaevu, -augu ja salvkaevu projekteerimine, rajamine, kasutusele võtmine, ümberehitamine, lammutamine ja konserveerimine peab toimuma keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" kohaselt tuleb puurkaevu rajamiseks esitada Raasiku Vallavalitsusele kavandatava puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse, mille vorm on leitav määruse lisana nr 1.

Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta.

1. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega, selleks tuleb esitada Raasiku vallavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus.

Kohaliku omavalitsuse üksus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

2. Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Teavet hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

3. Puurkaevu või -augu rajamiseks ehitusseadustiku kohase ehitusloa taotlemine kohaliku omavalitsuse üksusest.
Ehitusloa saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse üksusele läbi Ehitisregistri esitada:

3.1. Ehitusloa taotlus
3.2. puurkaevu/puuraugu rajamise taotlus;
3.3. puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastus;
3.4. puurkaevu või -augu projekt;
3.5. sanitaarkaitseala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutud.

Kohalik omavalitsus edastab enne ehitusloa andmist puurkaevu või -augu rajamise taotluse Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rajamise taotlust ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa või kirjaliku nõusoleku väljastamisest.

4. Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut. Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.

5. Puurkaevu või -augu kasutusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
5.1. taotlus puurkaevu/ puuraugu kasutusele võtmiseks;
5.2. Keskkonnaregistri väljavõte rajatud puurkaevust või -august;
5.3. puurkaevu või -augu projekt;
5.4. tõend riigilõivu tasumise kohta;
5.5. Terviseameti kooskõlastus juhul, kui rajati ühisveevärgi puurkaev.

Asjaajamisjuhendid ja vajalikud taotlused leiab ka Keskkonnaameti kodulehelt: http://keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/puurkaevu-projekteerimine/Asjaajamisjuhendid
http://keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/puurkaevu-projekteerimine/

Lisad:

Lisa 1 Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm
          Sama vorm  - täidetav pdf
Lisa 2 Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm
Lisa 3 Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm
Lisa 4 Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm
Lisa 5 Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm
Lisa 6 Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm
Lisa 7 Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm
Lisa 8 Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm

ÕIGUSAKTID

- Ehitusseadustik
- „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid"

Lisainfo

Keskkonnaametil on õigus keelduda puurkaevu või puuraugu rajamise taotluse ehitusseadustiku § 126 lõike 1 kohasest kooskõlastamisest, kui:
1) ehitusprojekti on koostanud isik, kellel ei ole puurkaevude ja puuraukude projekteerimiseks hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba;
2) puurkaevu või -augu asukoha valikul ei ole arvestatud piirkonna geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste tingimustega, nõuetekohase sanitaarkaitseala, hooldusala või veehaarde toiteala moodustamise võimalikkusega või piirkonnas olemasolevate puurkaevude ja -aukude mõjuraadiustega;
3) puurkaevu ehitusprojektikohane sügavus ja konstruktsioon ei taga ehitusprojektikohast vee tootlikkust või vee kvaliteeti;
4) puurkaevu või -augu ehitusprojektikohane sügavus, konstruktsioon või puurimismeetod ei taga põhjavee kaitse nõuete täitmist;
5) puurkaevuga või -auguga ehitusprojektikohaselt avatava põhjaveekihi valik ei ole lähtuvalt vee kasutamise otstarbest põhjendatud;
6) puurkaevu ehitusprojektikohane tootlikkus ületab piirkonnas kinnitatud vaba põhjaveevaru koguse;
7) ühisveevärgi puurkaevuga avatava põhjaveekihi vee kvaliteet eeldatavasti ei vasta joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava põhjavee kvaliteedinõuetele;
8) taotleja ei ole esitanud kõiki nõuetekohaseid dokumente või on teadvalt esitanud valeandmeid.

 

Omapuhasti rajamine
 

  • Raasiku valla tiheasustusaladel, kus on rajatud ühiskanalisatsioon (Aruküla ja Raasiku alevikud, Üldplaneeringuga määratud tiheasustusalad) on reovee omapuhasti kasutamine keelatud.
  • Reoveekogumisalal, kus reostuskoormus on üle 2000 ie (inimekvivalendi) ja ühiskanalisatsioon ei ole välja ehitatud, on lubatud vaid kogumismahuti kasutamine kuni ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalikkuseni.
  • Reoveekogumisalal, kus reostuskoormus on alla 2000 ie ja ühiskanalisatsioon ei ole välja ehitatud, on lubatud omapuhasti kasutamine kuni ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalikkuseni.
  • Väljaspool reovee kogumisala on lubatud kinnise kogumismahuti või biopuhasti paigaldamine, kuni ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalikkuseni.

Raasiku valla reoveekogumisalad Keskkonnaregistris:

Reoveekogumisalad

Raasiku valla asula

Reoveekogumisala

reg, kood

tüüp

nimetus

pindala (ha)

koormus (ie)

Aruküla alevik

RKA0370025

üle 2000 ie

Aruküla

181

2158

Raasiku alevik

RKA0370022

alla 2000 ie

Raasiku

161,1

1626

Härma küla

RKA0370024

alla 2000 ie

Härma

4,9

100

Peningi küla

RKA0370023

alla 2000 ie

Peningi

18,8

200

 

OMAPUHASTI VALIMINE

Omapuhasti valikul tuleb arvestada põhjavee kaitstusega (joonis 1). Põhjaveekihi kaitstuse kaarti näeb siit

Põhjaveekihi kaitstus: Veeseadus § 68:
Lühike lisamaterjal siin

NÕUDED REOVEEPUHASTILE

Kõige olulisemad nõuded, mis reguleerivad reoveepuhastamise rajamist on kirjas:

Reoveemahuti asukoha valikul tuleb lähtuda purgimisauto ligipääsetavusest.

Omapuhasti paigaldajal peab olema vastav pädevus puhasti paigaldamiseks. Biopuhastil peab olema Euroopa Liidus kohustuslik CE-märgis. Omapuhasti tootja peab väljastama eesti keelsed juhendmaterjalid toote hooldamiseks ja hoolduspäeviku.

Omapuhasti asukoha planeerimisel tuleb arvestada, et reovee imbsüsteem peab olema:

  • majast, teest ja kinnistu piirist minimaalselt 5 meetri kaugusel;
  • puudest minimaalselt 3 meetri kaugusel;
  • veekogust minimaalselt 30 meetri kaugusel;
  • kaevu sanitaarkaitsealast või hooldusalast minimaalselt 50 meetri kaugusel.

Omapuhasti ega imbväljaku kohale ei ole lubatud istutada taimestikku, mis võivad süsteemi rikkuda.

Kõik kinnistud, millel on reovee mahutid või omapuhastid peavad säilitama seadme hoolduspäevikud ja seadme tühjendamist tõendavad dokumendid vähemalt 3 aastat vastavalt Raasiku vallavolikogu 13.08.2019 määrusele nr 14 „Raasiku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri"

Kui reoveekogumisalal olevale kinnistule on reovee kogumismahuti rajatud enne ühiskanalisatsiooni väljaehitamist, on erandkorras lubatud kogumismahuti kasutamine 4 aasta jooksul ühiskanalisatsioonile kasutusloa andmisest.

DOKUMENTIDE ESITAMINE

Omapuhasti, mille jõudlus on alla 5 m3  ööpäevas, rajamiseks tuleb esitada läbi Ehitisregistri  vallavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Omapuhasti projekti tohivad koostada vee- ja kanalisatsiooni projekteerijad. Paigaldada võib ainult sertifitseeritud omapuhastit.

Kui heitvett juhitakse suublasse (sh kraavi), on vajalik Keskkonnaametist taotleda vee erikasutusluba. Erand, mil vee erikasutusluba ei ole vaja taotleda, on isiklikus majapidamises tekkiva ning kuni 1 m3 heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni 5 m3 heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas. Tegevus peab vastama veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele.

Muudel juhtudel on peab enne omapuhasti kasutamist olemas olema veeluba. Veeloa taotlemise kohta saab informatsiooni Keskkonnameti koduleheküljelt

Omapuhasti kasutusele võtmiseks tuleb Raasiku vallavalitsusele elektrooniliselt esitada läbi Ehitisregistri kasutusteatise taotlus, juhul, kui ehitis on valmis ja soovitakse hakata ehitist või selle osa kasutama ning ehitise kasutamise nõuded on täidetud. Erandjuhul, kui kasutusteatise taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Raasiku vallavalitsuse haldus- ja arendusosakonnale (aadress: Tallinna mnt 24, Aruküla), kes kannab andmed ehitisregistrisse. Erandjuhul peetakse silmas eelkõige füüsilisi isikuid, kellel näiteks puudub võimalus internetti kasutada. Sellisel juhul tuleb osakonnale esitada vastavad põhjendused ja osakond saab igakordse kaalutlusotsuse alusel hinnata, kas isikul ka tegelikult puudub võimalus vastavate dokumentide elektrooniliseks edastamiseks.

Juhendmaterjale