Veemajandus

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon
 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tegeleb OÜ Raven, Sügise tn 2a Aruküla 75201 Harju maakond, telefon 6096764
OÜ Raven teenused ja hinnakiri
 

Raasiku aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine

     Raasiku ÜVK joonis
     Teemeistri tee pumpla

 

Puurkaev

Vastavalt veeseaduse § 30 tuleb puurkaevu rajamiseks esitada Raasiku Vallavalitsusele kavandatava puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse, mille vormi saab vallavalitsuse kantseleist või kodulehelt. Info järgnevate toimingute kohta Keskkonnaameti kodulehelt.
 

Omapuhastite kasutamine

Raasiku valla tiheasustusaladel (Aruküla ja Raasiku alevik) on reovee omapuhastite (septik + imbsüsteem) kasutamine keelatud
Valla külades on omapuhastite kasutamine lubatud ainult keskkonnaspetsialisti nõusolekul. Selleks tuleb vallavalitsusse esitada kooskõlastamiseks omapuhasti projekt või kinnistu asendiplaan, kuhu on omapuhasti asukoht peale märgitud.

Omapuhasti asukoha planeerimisel tuleb arvestada, et reovee imbsüsteem peab olema:

  • majast, teest ja kinnistu piirist minimaalselt 5 meetri kaugusel;
  • puudest minimaalselt 3 meetri kaugusel;
  • veekogust minimaalselt 30 meetri kaugusel;
  • kaevust minimaalselt 50 meetri kaugusel